Reklamacje

Reklamacje z tytułu udziału w grach (w tym z tytułu wypłaty wygranych) Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Eurojackpot, Ekstra Pensja, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Super Szansa, Kaskada grający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w Oddziale Totalizatora Sportowego, w terminie 6 miesięcy, począwszy od dnia następującego po dniu losowania.

Reklamacje z tytułu udziału w grze Keno grający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w Oddziale Totalizatora Sportowego w ciągu 37 dni od dnia losowania, a w przypadku Zdrapek w trakcie trwania sprzedaży losów loterii lub po jej zakończeniu nie później niż w terminie 37 dni od daty zakończenia sprzedaży losów. W przypadku wniesienia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe), o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Totalizator Sportowy zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację oraz poinformować grającego listem poleconym o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej odrzucenia nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. Niezależnie od uprawnień grającego do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia. Roszczenia składa się do właściwego sądu powszechnego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu grającego, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Roszczenia związane z udziałem w grach przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia wymagalności.

Formularz do składania reklamacji można pobrać tu. (Formularz jest w wersji PDF. Do otwarcia formularza należy użyć programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub wyższej)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Aby odebrać wygraną po upływie regulaminowego terminu wypłaty, należy zgłosić się przed upływem wskazanego powyżej okresu reklamacyjnego do kasy Oddziału Totalizatora Sportowego z oryginalnym, kuponem lub losem.

Wygrane pieniężne w grach i loteriach LOTTO wypłacane są w następujących terminach:

- Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto: w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;

- Eurojackpot: wypłata wygranych I i II stopnia rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po upływie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu losowania i odbywa się w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania; wypłata wygranych od III do XII stopnia rozpoczyna się po ustaleniu przez TS wysokości wygranych każdego stopnia i odbywa się w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania. Wyjątek: wygrane, których wysokość w EUR ustalona na podstawie raportu, o którym mowa w § 13 Regulaminu gry, jest równa lub wyższa niż 10 000 000 EUR, rozpoczyna się w terminach określonych powyżej i odbywa się w okresie 28 miesięcy od losowania, w którym stwierdzono wygraną.

- Ekstra Pensja: w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania; wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty oraz 239 wypłat płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu;

- Multi Multi i Multi Multi Plus: w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania (wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi oraz wygrane za trafienie 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 9, 8 z 8, 7 z 7 typowanych liczb w Multi Multi Plus wypłacane są przez 60 (sześćdziesiąt) dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania);

- Keno: w dniu losowania lub w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania (wygrane za trafienie 10 z 10 , 9 z 9, 8 z 8 typowanych liczb oraz wygrane z ostatniego losowania w danym dniu wypłacane są w okresie do 30 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania),

- Super Szansa: w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania;

- Kaskada: w dniu losowania lub w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania,

- Zdrapki: od dnia rozpoczęcia sprzedaży losów danej loterii do 30 dni od daty zakończenia sprzedaży losów.

Mapa Oddziałów Totalizatora Sportowego

Wybierz miasto na mapie lub poniżej:

Warszawa - I Oddział
03-728 Warszawa
ul. Targowa 25
tel. 22 518 24 09

KASA ODDZIAŁU czynna w godzinach:
poniedziałek, czwartek 9:00-16:00
wtorek, środa, piątek 9:00-15:00

Zobacz mapkę
warszawaDołącz do nas na